Govorno jezična terapija

Jezično govorna terapija

Poremećaj iz spektra autizma (PSA) karakterizira zakašnjeli i izmijenjeni razvoj jezika i govora s određenim specifičnostima, a koji odstupa od učenikove intelektualne razine. Komunikacija učenika s PSA-om oštećena je u svim svojim dijelovima: osobe slabo razumiju, imaju teškoća s ekspresijom, stvaranjem funkcionalnog govora i neverbalnom komunikacijom (znakovi tijelom, geste, mimika, položaj, držanje i ponašanje u socijalnoj sredini, emocije i dr.).

Mnogi učenici s PSA-om nikada ne razviju govor niti ne stvaraju glasove koje prepoznajemo kao riječi. Za njih je važno učenje upotrebe negovornih ili alternativnih oblika komunikacije. Alternativnim oblicima komunikacije mogu se podučiti učenici kojima je govor nerazvijen, ograničen ili teže razumljiv.

Govorno-jezična terapija odvija se u suvremeno opremljenom logopedskom kabinetu Centra za autizam u Rijeci,

individualno u trajanju 30 minuta za svakog učenika. Preduvjet za izradu individualnog ili grupnog programa rada je opservacija kroz koju se ispituje stupanj jezično-govorno-glasovnog razvoja te učenikove komunikacijske vještine. Na temelju prikupljenih podataka o učenikovoj sposobnosti komunikacije mogu se planirati daljnji postupci u radu, početi planirati i programirati ciljevi, metode rada, sredstva i postupci u radu, te proces evaluacije.

Programski sadržaji obuhvaćaju:

A. razvoj razumijevanja kao osnova za razvoj govora/jezika (receptivni govor)
B. razvoj vokalizacije i artikulacije (ekspresivni govor)
C. razvoj funkcionalne komunikacije
D. razvoj alternativnih oblika komunikacije

Važno je napomenuti da se u terapiji prvenstveno polazi od učenika, od onoga što on može, treba, želi i iskazuje. Terapijski postupci prilagođeni su svakom učeniku i njegovim potrebama.

Programski sadržaji obuhvaćaju i ostala područja usko vezana za komunikaciju poput neverbalne komunikacije, razvoj vizualne i auditivne percepcije, razvoj motivacije, pažnje i koncentracije, smanjivanje ili otklanjanje nepoželjnih ponašanja, integracija učenika s autističnim

poremećajem u pojedine dijelove socijalnog okruženja i društvo uopće, te simbolička igra. S obzirom na individualne razlike među učenicima, metode upotrijebljene u terapiji ovise o svakom učeniku, njegovim sposobnostima, motivaciji, interakciji, ponašanju. Vodi se računa o djetetovim senzornim potrebama, upotrebljava različite tehnike u radu s ciljem razvoja ili poboljšanja komunikacijskih sposobnosti učenika.

U terapiji se upotrebljavaju i različita sredstva i pomagala za rad s naglaskom na vizualnom pristupu.

Logopedski kabinet je opremljen s mnoštvom didaktičke opreme, vizualnih materijala, komunikacijskim pločama, dnevnim i tjednim rasporedima, Behringer uređajem, komunikatorima poput GoTalk 20, Super Talker, iTalk2, Talking photo albumom, zatim tabletima s različitim aplikacijama poput Komunikator +, slikovnim materijalom – sličice PECS, piktogrami i sl., računalom i notebookom. Projektom Rane intervencije nabavljen je materijal za rad s najmlađim korisnicima poput SIT za profesionalce, CD-i te muzička linija, testovi Koralje i Reynell, Talk tools, didaktička i senzorna oprema i sl.