Rana intervencija

Centar za autizam Rijeka

Zašto rana intervencija?

Rane godine sadrže jedinstvenu mogućnost utjecaja na djetetov razvoj s dugoročnim učincima. Uključivanjem u programe rane intervencije djeci s razvojnim poremećajima omogućava se pravodobna i primjerena

edukacijsko-rehabilitacijska, psihološka i jezično-govorna potpora u cilju usvajanja vještina i ponašanja tipičnih za redovnu populaciju, a time i kvalitetno uključivanje djeteta u predškolske odgojno- obrazovne programe odnosno uključivanje

u širu društvenu zajednicu. Organiziranjem sustava rane intervencije za dijete i obitelj, umanjuje se ovisnost djeteta i obitelji o socijalnim i mirovinskim pravima i ustanovama koja ih pružaju.

Tko provodi program rane intervencije?

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka

(udruga roditelja) od 2008. godine provodi projekt i program ”Rana intervencija u djece s pervazivnim razvojnim poremećajem putem sustava mobilne službe u lokalnoj

zajednici” odobren i financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u tijeku je program 2020./2023. g.). Programske aktivnosti realiziraju stručnjaci/ djelatnici Centra za autizam Rijeka, Dječjeg vrtića Rijeka i Centra za socijalnu skrb Rijeka u suradnji s KBC

Kantrida. U vremenu od 2008. godine do danas prijavljeno je i kroz aktivnosti programa prošlo je više od 800 obitelji s djecom sa sumnjom ili dg. PSA do četvrte godine života sa područja Grada Rijeke, Primorsko- goranske, Istarske i Ličko- senjske županije.

Kontakt osoba:

Ivanka Pejić

Mag. pedagogije I defektologije,
Univ. specijalist rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji,
Senzorno-integracijsi pedagog (GSID),
Psihoterapeut ECP

mob. 091 574 88 02
e- mail: ivanka.pejic@corp.hr