Terapija plesom i pokretom

Terapija plesom i pokretom

Terapija plesom i pokretom spada u jednu od tri kreativne treapije (uz Glazboterapiju i Likovnu terapiju) koje se provode u našem Centru. Provodi je psiholog, koja je uz to i certificirani psihoterapeut plesom i pokretom.

Terapija plesom i pokretom u radu s učenicima s PAS veoma je pogodna za podizanje samopouzdanja i jačanje samopoštovanja, poboljšanje slike svoga tijela i razvoj samosvijesti, smanjivanje anksioznosti, bolje nošenje sa stresom, te

poboljšanje socijalnih interakcija i komunikacijskih vještina.

Ponekad se kod djece i mladih/učenika s PAS ne razvije razumljivi verbalni govor, no s druge strane oni imaju jedinstveni «govor kretanjem», pa je neverbalna komunikacija efikasan način na koji bi mogli uspostavljati kontakt sa sobom i sa ljudima oko sebe. Komunikacija preko pokreta pomaže djetetu da bude svjesnije samog sebe, a također da uđe u određenu interakciju sa terapeutom te djecom oko sebe.

Preko različitih tehnika koje se u terapiji plesom i pokretom koriste, terapeut, zajedno sa djetetom, radi na razvoju međusobnog povjerenja. Promjene koje nastaju na nivou pokreta mogu utjecati na kompletno funkcioniranje osobe stoga šireći repertoar djetetovih pokreta donosi mu se mogućnost rasta i napredovanja i pruža širi raspon vještina koje može koristiti u razumijevanju i komunikaciji s okolinom. Važno je naglasiti da je ovaj rad orjentiran na proces, a ne nužno na cilj.